Stichting Bijbelhuis

Wie zijn wij?
Wij zijn de stichting Bijbelhuis en zijn op 6 mei 1983 opgericht. De doelstelling van onze stichting is om evangelisatieactiviteiten in Nederland en Belgie (en Antwerpen in het bijzonder) te bevorderen. Wij doen dit door het Bijbelhuis aan de Lange Dijkstraat 50 in Antwerpen te onderhouden en de werkers vanuit dit huis met raad en daad bij te staan. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter (dhr. E. de Baat uit Nieuw-Lekkerland), een penningmeester (dhr. W. Fijnekam uit Bleskensgraaf) en een secretaris (mevr. C. Hollebrandse uit Kapelle).

 

Samenwerking en beleidsvorming
Om de doelstelling van de stichting Bijbelhuis te verwezenlijken werkt de stichting nauw samen met de medewerkers en vrijwillers in en rond het Bijbelhuis, de Belgische VZW Bijbelhuis Antwerpen, de Gereformeerde Zendingsbond en de Verenigde Protestantse Kerk België (Gemeente Antwerpen, Bexstraat). In nauw overleg met deze partijen wordt het beleidsplan gemaakt. In dit plan zijn de verschillende reguliere activiteiten beschreven zoals de wekelijkse kleuterclub, kinderclub, jongensclub, meisjesclub en vrouwenclub. Daarnaast worden hierin mogelijkheden uiteen gezet met het doel om de inwoners van met name Antwerpen Noord te bereiken met het Evangelie van Christus. Dit beleid is beschreven in het jaarverslag waarin een terugblik wordt gegeven van de gedane activiteiten en welke plannen er voor de toekomst zijn.

DSCN4523

 

Financien en verantwoording
De inkomsten voor de stichting bestaan hoofdzakelijk uit giften van donateurs, verenigingen en kerkgenootschappen. Daarnaast worden voor specifieke projecten gezocht naar sponsoring of fondsenwerving. De samenwerkende partners leggen verantwoording aan elkaar af over de inkomsten en uitgaven. Middels periodieke nieuwsbrieven worden donateurs geinformeerd over de activiteiten die vanuit het Bijbelhuis worden verricht.  Daarnaast kunnen derden een verzoek doen bij het bestuur om inzicht te krijgen in de financien en/of een exemplaar van het jaarverslag.

Beloningsbeleid
De bestuursleden worden niet betaald voor hun werkzaamheden ten bate van de stichting en het Bijbelhuis in het bijzonder. Dit betekent dat alle inkomsten rechtstreeks worden besteed aan het werk en de verantwoording aan de donateurs.

 

Contactgegevens:
Stichting Bijbelhuis
p/a Jaap de Jongstraat 44
2957 KD  Nieuw-Lekkerland
Email: secretariaatbijbelhuis@hotmail.com
KvK: 41141696
Fiscaal nummer ANBI: 816030017